Informačná povinnosť

Pravidlá spracúvania osobných údajovVážení zákazníci,
v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov si týmto plníme zákonnú povinnosť podľa článku 13 a 14, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR), alebo podľa §§19 a 20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 29. novembra 2017 (ďalej len ZOOU) a zároveň, týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných informáciách pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto k ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.


Prevádzkovateľom :
ALLSET Alarm System, s.r.o.; Korytnicka 5; 821 06 Bratislava;
IČO: 46239685
(ďalej ako Prevádzkovateľ)
e-mail: allsetalarm@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Čl. 37. GDPR; § 44 zákona č.18/2018 Z.z.
Nebolo potrebné určiť

Účel spracúvania osobných údajov:
Všeobecne:
Plnenie zmluvných povinností 
– uzatvorenie zmluvy, napr. kúpna zmluva a súvisiacich záväzkov a práv z kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, uplatnenie si práv spotrebiteľa a pod.) medzi Vami a nami vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim. Pri objednávke sú vyžadované údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a dodanie tovaru. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie z kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

 • Poskytovanie služieb žiadateľom – zákazníkom o služby súvisiace s predmetom činnosti Prevádzkovateľa, a to napr. spracovanie ponúk, technické poradenstvo a podpora, zabezpečenie a dodávka tovaru, montážnych a iných odborných prác;
 • spracúvanie osobných údajov v rámci „Zmlúv“ a „účtovných dokladov“ ako aj v elektronických účtovných systémoch;
 • vybavovanie reklamácií a sťažností;
 • vedenie evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavenie v zmysle zákona;
 • správa všetkých informácií a dokumentov, ktoré vznikli pri činnosti Prevádzkovateľa;
 • odovzdávanie osobných údajov tretím stranám, ktoré Prevádzkovateľ využíva k plneniu povinností vyplývajúcich z jeho činnosti a ktoré sú zároveň vo vzájomnom zmluvnom vzťahu;
 • spracovanie listovej a elektronickej komunikácie ako napr. telefonických hovorov; poštová komunikácia;
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne spory;
 • štatistické spracúvanie • Kategória osobných údajov: Čl. 9. GDPR; §16 ZOOU
  Všeobecne:
  Spracúvame Vaše nasledovné údaje: Meno a priezvisko / IČO,IBAN, bydlisko, miesto doručenia,e-mail, telefonický kontakt.

 • Identifikačné údaje dotknutej osoby ktoré sú nevyhnutne potrebné: pre jej vlastnú identifikáciu, pre jednanie o zmluvnom vzťahu, pre plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, pre splnenie povinností podľa právnych predpisov, pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Pri uzatváraní zmluvy, kúpe tovaru alebo poskytovaní služby niektoré osobné údaje a dokumenty poskytujete Prevádzkovateľovi povinne. Bez poskytnutia požadovaných údajov nie je možné zmluvný vzťah uzatvoriť, alebo v ňom pokračovať.
 • Pri podnikateľských subjektoch (PO; FO) - sú nevyhnutne potrebné: obchodný názov; meno, priezvisko, titul; IČO; DIČ; IČDPH; adresa sídla a prevádzky; telefóne číslo; e-mail; informácie o bankovom účte (číslo účtu; kód banky; IBAN; adresa banky
 • Pri fyzických osobách - nepodnikateľ sú nevyhnutne potrebné: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo občianskeho preukazu/ doklad o pobyte cudzinca
 • Doručovacia a fakturačná adresa – pre zasielanie tovaru
 • Adresa miesta výkonu služby
 • Informácie o vykonaných platbách, odberných službách a tovaroch • Zákonnosť - Právny základ spracúvania osobných údajov: §6 ZOOU
  Čl. 6 ods. 1 písm. a); b); f)  GDPR; §13 ods.1 písm. a); b); f) ZOOU

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.


 • Kategória príjemcov:  Čl. 13 ods. 1 písm. b)  ZOOU
 • orgány činné v trestnom konaní
 • správca daní
 • súdy, rozhodcovské súdy, súdni exekútori, osoby poverené vymáhaním nárokov vyplývajúcich zo zmlúv či ostatného právneho jednania v primeranom rozsahu na uplatnenie nárokov Prevádzkovateľa;
 • poskytovatelia služieb doručovania tovaru;
 • osoby poverené výkonom činností pre Prevádzkovateľa (servisný technici)


 • Prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácií: Čl. 13 ods. 1 písm. f)  GDPR ; §19 ods.1 písm. f)
  prenos údajov sa neuskutočňuje.


  Doba uchovávania: Čl. 13 ods. 2 písm. a)  GDPR; §10 ZOOU.
  Všeobecne:
  Doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. V prípade, ak spracúvame údaje na základe Vášho súhlasu, je doba spracúvania uvádzaná v súhlase.


  Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje:
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu;
 • po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi;
 • po dobu potrebnú na dodržanie povinností Prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov (Zák. č. 431/2002 Z.z.; 222/2004 Z.z. 40/1964 Z.b.; 513/1991 Z.b. a iné).


 • Účtovné doklady, účtovné záznamy a osobné údaje spracúvané za účelom služby alebo predaja budú spracúvané pod dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  Ak prejavíte záujem o poskytnutie služby, uzatvorenie zmluvy či nákupu tovaru, ale z iného dôvodu k predmetnému úkonu nedôjde, budú tieto osobné údaje vymazané do 24 mesiacov od ukončenia komunikácie o uzatvorení obchodného vzťahu alebo poskytnutí služby.


  Existencia práva požadovať prístup k osobným údajom týkajúcej sa dotknutej osoby: Čl. 13 ods. 2 písm. b)  GDPR

  Poučenie  o právach dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
 • požadovať prístup k jej osobným údajom;
 • požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť svojich osobných údajov;
 • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


 • Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

  Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti poštou na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu.


  Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Čl. 13 ods. 2 písm. e)  GDPR

  Prevádzkovaním informačného systému neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

  Bezpečnosť spracúvania osobných údajov: Čl. 32 GDPR; §§ 11, 42 ZOOU
  Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa od prevádzkovateľov vyžaduje, aby vykonali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie súladu s uvedeným nariadením, pričom okrem iného majú zohľadniť „riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb“. Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje len vtedy, keď spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“.

  To znamená, že ako Prevádzkovateľ musíme neustále posudzovať riziká, ktoré vznikajú v dôsledku spracovateľských činností, aby sme mohli identifikovať, keď určitý druh spracúvania „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“.

  Na základe článku 25 odôvodnenie 78, článku 35 odôvodnenie 90 a 93 Nariadenia EP a R EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 bolo Prevádzkovateľom vykonané  posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment /Privacy Impact Assessment- DPIA/PIA) pre využívané informačné systémy.

  Posúdenie vplyvu na ochranu údajov bolo vykonané s ohľadom na inštaláciu informačných systémov vo vlastníctve prevádzkovateľa.

  Implementovali sme rôzne bezpečnostné riešenia, prostriedky fyzickej ako aj elektronickej podoby, ktoré musíme dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov.

  Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov pravidelne vynakladáme primerané technické a organizačné opatrenia ustanovené v príslušných článkoch nariadenia GDPR a zákona ZOOU.
  INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH

  PRÁVO NA INFORMÁCIE: 
  Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva.

  PRÁVO NA PRÍSTUP:
  Máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Žiadosť vybavíme bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Vám, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Sme povinní písomne vybaviť Vašu žiadosť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

  PRÁVO NA OPRAVU:
  Máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ by sme o Vás evidovali nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu, prípadne doplnenie osobných údajov, vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

  PRÁVO NA VYMAZANIE:
  Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné:
  na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je daný zákonný dôvod na nevymazanie.


  PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS:

  V prípadoch, kedy poskytujete osobné údaje na základe Vášho súhlasu, my od Vás nemôžeme súhlas vyžadovať. Nemáte žiadnu povinnosť nám súhlas na spracovanie Vašich OÚ udeliť. Ak ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov udelili, môžete ho kedykoľvek odvolať.
  Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete nami informovaný, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

  PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: 
  Máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

  PRÁVO NA NAMIETANIE:
  Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Môžete namietať spracúvanie poskytnutých osobných údajov na základe právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

  PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU:
  Máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  COOKIES
  Cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Cookies sú teda súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. aj na štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

  Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať vo svojom internetovom prehliadači. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

  FACEBOOK PLUGIN
  Naša webová stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

  Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využívania. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe.
  Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

  Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.


  Bratislava 29. November 2017
  Posledná revízia: september 2018