Všeobecné informácie

pri zaobstarávaní si zabezpečovacieho systému.Elektrický zabezpečovací systém (ďalej len „EZS“) je elektrická inštalácia určená pre včasnú signalizáciu vniknutia alebo pokusu o vniknutie do chráneného objektu alebo priestoru, prípadne zabráneniu či odhaleniu inej nežiaducej činnosti nepovolanej osoby alebo narušiteľa.
EZS zásadne nenahrádzajú mechanickú a režimovú ochranu, ale ich dopĺňajúa zvyšujú celkovú účinnosť ochrany objektu.
EZS je najúčinnejšia, ak je súčasťou viacerých prvkov všeobecnej ochrany objektov najmä pripojenia signalizácie na pult centralizovanej ochrany - PCO.

Pri zriaďovaní sa riadime nasledovnými podmienkami:

Všeobecné podmienky zriaďovania EZS

Zásady správneho postupu pri zriaďovaní EZS sú presne definované súborom STN pre „Poplachové systémy“.

1) Bezpečnostné posúdenie objektu
Vypracovanie bezpečnostnej analýzy objektu dopomáha vytvoriť predpoklady na čo najefektívnejší spôsob ochrany objektu. Pri bezpečnostnom posúdení by sa mal definovať:
• cieľ vlámania,
• predmety alebo skutočnosti záujmu páchateľov,
• možné varianty postupu páchateľov a použitia prostriedkov na vlámanie,
• možných páchateľov a ich obete.

Pri tomto je treba vychádzať z bezpečnostnej situácie ale najmä z demografického rozboru. V prevažnej miere sa bude jednať o prvopáchateľov mužského pohlavia, mladistvých alebo mladých vo veku do 30 rokov, so základným vzdelaním alebo stredoškolákov bez maturity, často nezamestnaných závislých na alkohole, drogách alebo ináč závislých.

Z pohľadu nebezpečnosti a stupňa organizovanosti je možné rozdeliť páchateľov do štyroch skupín:

A) Prvá skupina sú náhodní páchatelia, ktorí aktuálne riešia svoju sociálnu situáciu. Zvyčajne konajú bez predchádzajúcej prípravy. Uspokoja sa s jedlom, pitím, hmotným statkom ktorí môžu bez ťažkostí speňažiť.

B)Druhú skupinu tvoria recidivisti, ktorý krádeže vykonávajú v známom prostredí s čiastočnou znalosťou vlámania a systémom ochrany. Vopred už predpokladajú uspokojenie svojich potrieb.

C)Tretia skupina páchateľov sú členovia organizovaných skupín. Zvyčajne vlámania vykonávajú na objednávku na vopred vytipovanom objekte. Majú dobrú znalosť popisu objektu a systému jeho ochrany, pripravené náčinie na prekonanie existujúcich zábran. Sú nebezpečný z hľadiska spôsobenia hmotnej škody a ublíženia na zdraví, v prípade nimi neočakávanej prekážky.

D)Štvrtú skupinu páchateľov tvoria takzvaní „domáci“ páchatelia, ktorí môžu vlámanie uskutočniť samostatne alebo s páchateľmi mimo objektu. Majú dokonalú znalosť objektu a sú oboznámení so systémom ochrany. Na vlámanie nepoužívajú zväčša hrubú silu ale lesť. Majú premyslený spôsobvlámania, zahladenia stôp a k tomu všestranne pripravené náčinie. Z hľadiska nebezpečnosti a spôsobenia hmotnej škody sú rovnako nebezpeční ako páchatelia tretej skupiny.


Pre vypracovanie bezpečnostného posúdenia objektu je potrebné:

A) Oboznámiť sa s objektom.
B) S prístupovými cestami.
C) Spôsobom užívania objektu.
D) Požiadavkami zákazníka na zabezpečenie.
E) Možnosťou členenia objektu do samostatných celkov.
F) Ostatnými vplyvmi na montáž (konštrukcia, kritické miesta, rušivé vplyvy...).

EZS sa zriaďuje na základe správneho určenia stupňa zabezpečenia, ktorý odráža mieru rizika. Miera rizika je stanovená predpokladanými znalosťami a vybavenosťou narušiteľa (páchateľa), umiestnenia objektu, lukratívnosťou tovaru a vecí, ktoré sa v objekte nachádzajú, podľa hodnoty majetku. Ak je objekt poistený, je vhodné stanoviť mieru rizika v súlade s požiadavkami poisťovne.

2) Návrh riešenia zabezpečenia objektu

V závislosti od určeného stupňa zabezpečenia a získaných informácií bude:
1. Spracovaný návrh a výber vhodných zariadení a komponentov EZS,
2. Spracovanie predbežnej cenovej kalkulácie. Tu je potrebná konzultácia návrhu ponuky so zákazníkom (objednávateľom), spresnenie a potvrdenie navrhovaného rozsahu EZS, spresnenie spôsobu užívania objektu, prístupu všetkých užívateľov.
3. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí technickej služby.

3) Spracovanie projektu, jeho posúdenie a naplánovanie inštalácie.

Spracovanie projektovej dokumentácie (pre systémy stupňa zabezpečenia 1 a 2 je možné ako projekt použiť návrh spracovaný k ponuke). Projekt musí obsahovať minimálne:

1) Údaje o zákazníkovi.
2) Údaje o chránenom objekte.
3) Stupeň zabezpečenia.
4) Triedu prostredia.
5) Technickú správu.
6) Prehľad komponentov.
7) Konfiguráciu systému.
8) Údaje o zhode - "CE".
9) Certifikáty (ak sa požadujú).
10) Pôdorysy objektu s reálne rozmiestnenými komponentmi EZS a kabeláže.
11) Spôsob realizácie a dokumentáciu EZS.

Pri plánovaní inštalácie je potrebné počítať s možným obmedzením užívania objektu počas montáže EZS.

4) Vlastná montáž, kontrola, oživenie a nastavenie

Montáž sa vykoná podľa projektovej dokumentácie, v súlade s návodom výrobcu pre jednotlivé komponenty, montážna organizácia vykoná dodávku, montáž, oživenie a nastavenie EZS.

Pri realizácii musia byť dodržané všetky pravidlá bezpečnosti práce. Pri montáži upozorniť prítomných na hluk spôsobený vŕtaním, zabezpečiť aby nedošlo k strate dát na PC alebo iných zariadeniach pri odpojení napájacieho napätia (230V) – úmyselnom ale i neúmyselnom. Po vykonaní montáže, montážna organizácia zabezpečí upratanie pracoviska.

5) Funkčná skúška, východisková odborná prehliadka a odborná skúška (revízia), dopracovanie dokumentácie

Po oživení vykonať funkčnú skúšku kompletného EZS, vrátane prenosu poplachového signálu (napr. na PCO). Zistené nedostatky odstrániť a zopakovať správnosť funkcie systému.
„Revízny technik“ vykoná východiskovú odbornú prehliadku a odbornú skúšku zariadenia podľa príslušných STN. Po vykonaní skúšky sa dopracuje technická (projektová) dokumentácia EZS – projekt skutkového vyhotovenia systému. Spracuje sa záznam o OPaOS EZS.

6) Zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka

Používateľ musí byť zaškolený na obsluhu EZS. O vykonaní školenia a rozsahu školenia musí byť spracovaný zápis, ktorý svojím podpisom potvrdia obe strany.
Súčasne musí byť používateľ oboznámený o vedení "Prevádzkovej knihy EZS". Skúšobná prevádzka EZS trvá spravidla 14 dní, ak sa so zákazníkom nedohodne inak.

7) Odovzdanie diela vrátane dokumentácie, vyúčtovanie

Inštalácia sa formálne ukončí odovzdaním diela, podpisom odovzdávacieho protokolu a vyúčtovaním. Spolu s vlastným zariadením musí byť objednávateľovi odovzdaná kompletná dokumentácia.

8) Záručný a pozáručný servis, pravidelné kontroly a údržba

Dodávateľ je povinný poskytnúť záručný a pozáručný servis na dodaný EZS. Používateľ by mal v súlade s STN pravidelne kontrolovať základnú funkčnosť zariadenia, aby predchádzal jeho potenciálnemu zlyhaniu. Rozsah a obsah odporúčaných kontrol a termíny údržby uvádza dodávateľ v dokumentácii EZS. Všetky kontroly a servisy na EZS musia byť zaznamenané v Prevádzkovej knihe.

Dokumentácia bezpečnostných systémov obsahuje:
- „Zmluvu o TECHNICKEJ OCHRANE“ v súlade s Obch. zák. č.513/1991 Z.z. a v súlade so zákonom č.473/2005 Z.z. o SBS v nadväznosti na vyhlášku MV SR č.634/ 2005.
- informačné údaje o objednávateľovi
- základné údaje o montážnej organizácii (názov, adresa, IČO, číslo licencie PT, kontaktné čísla...)
- informácie o organizácii alebo fyzickej osobe zodpovednej za údržbu a opravy EZS
- technická správa, projekt EZS alebo návrh rozmiestnenia komponentov s technickým popisom o údaje o stráženom objekte (názov, adresa, popis objektu, účel, konštrukcia, stupeň zabezpečenia, trieda prostredia ...)
- kontaktné údaje na obsluhu PCO alebo iné monitorovacie stredisko zodpovedné na zareagovanie na hlásenie EZS
- návod k obsluhe, podrobné pokyny pre obsluhu všetkých funkcií EZS
- vyhlásenie o zhode komponentov EZS
- východiskovú odbornú prehliadku (revíziu) VTZ-E
- odovzdávací protokol EZS
- protokol o zaškolení používateľa (obsluhy)
- prevádzkovú knihu EZS
- plán odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) a funkčných skúšok a údržby

Ak Vám nie je vaše bezpečie ukradnuté, kotaktujte nás a my sa o váš systém postaráme! Bude tak môcť v kľude a v bezpečí spávať.

Váš blízky partner Servis EZS a CCTVRadi privítame vaše postrehy a skúsenosti.