Ochrana pred bleskom


a jeho

Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby

1. Dokumentácia pre stavebné povolenie.
Dokumentácia pre LPS a ostatné časti ochrany pred bleskom má obsahovať technickú správu so stručným popisom zariadenia, spôsob realizácie s uvedením miestnych podmienok.

2. Dokumentácia pre realizáciu stavby.
Mala by byť spracovaná tak, aby LPS a ostatné časti ochrany pred bleskom, bola schopná realizovať aj osoba, ktorá dokáže čítať v technickej správe, výkresovej dokumentácii a má potrebné manuálne zručnosti.


Dokumentácia pre realizáciu má obsahovať:

1. Analýzu rizika podľa STN EN 62305-2.
2. Rozkreslenie jednotlivých detailov uchytenia, prechodov, križovaní, presné kótovanie záchytných tyčí a tiež jasné vyznačenie ochranného priestoru bleskozvodu.
3. Musia byť spracované minimálne 3 pohľady na objekt. Výkres s pôdorysom budovy s vyznačenými kružnicami, kde sú záchytné tyče, zvody.
4. Výpočet dostatočná vzdialenosť „s“ v jednotlivých úrovniach bleskozvodu, a to aj dostatočná vzdialenosť od kovových predmetov pripojených k bleskozvodu, ako sú odkvapy a úžľabia (nielen údaj v technickej správe).
5. Presne popísané miesta pre nasadenie zvodičov bleskových prúdov, prepätia, spôsob pripojenia v rozvádzačoch.
6. Presne popísané dostatočné tienenie pre vybrané trasy vodičov.
7. Presný výkaz materiálu a jeho špecifikácia s uvedením výrobcu alebo presná špecifikácia vlastností materiálu, aby nemohlo pri realizácii prísť k zámene komponentov, ktoré by ovplyvnili funkciu celého zariadenia.


Kontrolovať predloženú dokumentáciu LPS ukladá STN EN 62305-3 príloha E.7.2.2 (Kontrola technickej dokumentácie). Kontrola tejto dokumentácie je základná požiadavka v vykonaniu OPaOS (E.7.1).

Viacej na OPaOS - revízie bleskozvodu

Zaujala vás naša ponuka? Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.
Vykonávate pravidelné revízie bleskozvodov?