Znižovanie nákladov na ochranu objektov nie je cesta k bezpečnosti.Znižovaním investičných a prevádzkových nákladov v oblasti bezpečnostných systémov si mnohí budúci ale aj súčasný prevádzkovatelia vedome vytvárajú bezpečnostné diery, ktoré predstavujú zvýšenie zdrojov rizík pre chránené objekty.
Čo je to NEBEZPEČENSTVO?

Ak sa objekty ľubovoľnej činnosti alebo samostatné činnosti vyznačujú tým, že môžu spôsobiť neočakávaný negatívny jav (poškodenie človeka alebo majetku) ide o nebezpečenstvo alebo nebezpečné činnosti.
· Nebezpečenstvo je vlastnosť objektu spôsobiť neočakávaný negatívny jav – latentná vlastnosť objektu.


Čo je OHROZENIE?


Keď sa technický objekt uvedie do prevádzky a nezohľadní sa jeho nebezpečná vlastnosť, dochádza k ohrozeniu v určitom priestore a čase.
· Ohrozenie je stav keď môže byť aktivované nebezpečenstvo – aktívna vlastnosť objektu.

Čo je RIZIKO?


Definícia hovorí, že je to "pravdepodobnosť vzniku nepriaznivej udalosti v dôsledku výskytu nebezpečenstva", alebo dôsledky ohrozenia sú priamo závislé na tom, aká je pravdepodobnosť, že sa nežiaduca udalosť stane, a čo môže spôsobiť ohrozenie, pričom kombinácia týchto vlastností je definovaná ako riziko.
· Riziko predstavuje vzájomný vzťah medzi pravdepodobnosťou vzniku negatívneho javu a jeho dôsledkom.


K hlavným zdrojom pravdepodobných rizík patria:

· Nedodržanie prvotného návrhu inštalácie bezpečnostného systému z dôvodu úspor finančných prostriedkov.
· Neúplnosť prvotnej inštalácie systému z dôvodov rozhodnutia „kompetentných manažérov“.
· Nerešpektovanie bezpečnostnej analýzy rizík umelým znižovaním významu možných hrozieb v snahe vyhnúť sa ďalším finančným nákladom.
· Znižovanie vlastných nákladov na servis, údržbu a modernizáciu bezpečnostného systému, ktorý vedie k zvýšeným jej nákladom.
· Podceňovaním výsledkov analýz rizík pre daný objekt.
· Strata ostražitosti.

Ako vyriešiť tento stav:

· Plne rešpektovať vypracovanú analýzu rizík bez jej ďalšej eliminácie.
· Rešpektovať všetky potrebné prevádzkové potreby bezpečnostného systému ako sú – pravidelné servisné údržby, profilaxie systémov a potreba ich modernizácie.
· Prehodnotenie účinnosti ochrany pred možným útokom na chránený objekt.
· Prehodnotiť účinnosť a efektívnosť zásahu fyzickou ochranou.
· Prehodnotiť účinnosť a efektívnosť odolnosti objektu – mechanické zábranné a zadymovacie a paralyzačné prostriedky k právnemu stavu v SR.

Z uvedeného vyplýva, že riešenie bezpečnosti musí byť pripravené ako komplexné ale pritom nekompromisné. Tieto požiadavky bývajú v súčasnej dobe obtiažne a tak miera následkov je mnohokrát nákladnejšia a „bolestivejšia“ pre prevádzkovateľov takýchto chránených objektov. A preto zodpovednosť všetkých zúčastnených bude kľúčom k dobrému manažmentu rizík vďaka ktorým sa bude investovať do technológií, ktoré zlepšia prevenciu, detekciu, reakciu bezpečnostných systémov.Nie je vhodné preto nadraďovať financie nad základnú potrebu človeka ktorou je jeho bezpečnosť a bezpečnosť jeho majetku.Zaujal vás tento článok? Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.