Revízia ručného náradia a spotrebičov
Revízia verzus kontrola ručného náradia a spotrebičov.html


V decembri 2011 boli v SR vydané
zmeny noriem STN 33 1600/Z1: 2011 a STN 33 1610/Z1:2011

Zmenami STN 33 1600/Z1:2011 a STN 33 1610/Z1:2011, boli dňom 1. januára 2012 zrušené ich prílohy (A a D) a podľa uvedených zmien, sa na elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče vzťahujú §§ 13a a 13b vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Oprávnenie na vykonávanie kontrol

Kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 môžu vykonávať pracovníci s odpovedajúcou elektrotechnickou spôsobilosťou podobne ako pri kontrolách ručného náradia podľa STN 33 1600. (Kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a kontroly elektrických spotrebičov *okrem pevne pripojených spotrebičov* počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa považujú za iné prehliadky a skúšky, ktoré môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) vykonávať osoba určená prevádzkovateľom podľa požiadaviek výrobcu alebo požiadaviek v uvedených STN). Takouto osobou však musí byť niektorá osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Upozorňujeme, že zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na základe toho posúdiť, aká odborná spôsobilosť je na činnosť vyžadovaná a na základe § 6 ods. 1 písm. o) zaraďovať potom zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka:
Odporúča sa vyškolenie všetkých pracovníkov vykonávajúcich revízie a kontroly podľa tejto normy z hľadiska postupu a priameho vykonávania revízií a kontrol. Dôvodom tejto požiadavky je to, že pri nevhodnom spôsobe merania môže nastať poškodenie alebo zničenie elektrického spotrebiča (napr. pri meraní izolačného odporu, ak spotrebič obsahuje elektronické prvky).

Ako často vykonávate revízie vašich zariadení?
Vykonávame revízie el. zariadení. Kontaktujte nás, radi Vám poradíme!