Rozvodnice určené na obsluhu laikmi DBO


(Distribution boards intended to be operated by ordinary persons)Výroba NN rozvádzačov

Výrobca musí brať do úvahy §1 zákona NR SR č.264/1999 Z.z.
 • a) Spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len „oprávnený záujem“).
 • A preto výrobca nesie plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú vadne vyrobeným výrobkom na zdraví a na majetku. A §9, ods.1 definuje,

 • 1) Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 písm. f) a posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom.
 • Rozvádzač NN pracuje v rozsahu striedavých napätí 50V až 1000V. Jedná sa teda o určený výrobok a preto je potrebné naň vydať ES Vyhlásenie o zhode.  Súbor noriem STN EN 61439 pre návrh a výrobu rozvádzačov nízkeho napätia priniesol radu zmien.

  Základné zmeny v novom súbore noriem:
 • Nový súbor noriem STN EN 61439 nepozná typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače,
 • Norma STN EN 61439-1 obsahuje len všeobecné pravidlá, na ktoré sa odvolávajú ďalšie časti súboru noriem STN EN 61439,
 • Preukázanie, že návrh rozvádzača spĺňa požiadavky príslušnej normy sa vykonáva postupom stanoveným v kapitole Overovanie návrhu,
 • Overovanie návrhu stanovuje tri možné, ekvivalentné metódy overovania: - overovanie skúšaním, - overovanie porovnaním so skúšaným referenčným návrhom, - vyhodnotenie overovania.
 • Do noriem boli zahrnuté požiadavky z normy STN EN 62208 pre prázdne skrine,
 • Boli spresnené požiadavky, týkajúce sa kontroly oteplenia,
 • V normách sa venuje väčšia pozornosť súčiniteľovi súdobosti,
 • Normy platia pre výrobu rozvádzača bez rozdielu, či ide o jeden výrobok alebo hromadnú výrobu,
 • Na výrobcu rozvádzača sú kladené vyššie nároky s dôrazom na bezpečnosť koncového užívateľa,
 • Overenie skratovej odolnosti nie je u vyrobeného rozvádzača potrebné, pokiaľ hodnota krátkodobého výdržného prúdu nepresahuje 10 kA (bytové rozvádzača),
 • Nové normy uvažujú Pôvodného výrobcu rozvádzača a Výrobcu rozvádzača, ktorý preberá zodpovednosť za dohotovený rozvádzač,
 • Nové normy uvažujú pre rozvádzače dve kategórie prostredí:
  · Prostredie A – týka sa predovšetkým priestorov v priemyselných závodoch a podobných lokalitách,
  · Prostredie B – týka sa verejných sietí NN.
  Výrobca rozvádzača musí stanoviť pre ktoré prostredia je rozvádzač vhodný.
 • Rozvodnice určené na obsluhu laikmi – DBO

  STN EN 61439-3:2012
  Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Rozvodnice určené na obsluhu laikmi (DBO)
  Poznámka: Norma neplatí pre individuálne prístroje a samostatné súčasti, ako napr. ističe, poistkové spínače, elektronické zariadenia atď., ktoré vyhovujú príslušným normám pre výrobky.

  Rozvodnice DBO sa môžu montovať mimo továrne pôvodného výrobcu.
  Výrobcovia prázdnych skríň rozvádzačov (pôvodný výrobca) umiestňujú na príslušnom mieste skrine (obyčajne na dverách výrobný štítok), ktorý slúži len na prázdnu skriňu rozvádzača. Takýto štítok výrobcu skrine rozvádzača teda slúži len pre prázdnu skriňu rozvádzača a v žiadnom prípade nemôže nahradiť výrobný štítok vyrobeného rozvádzača, ktorý je výrobca rozvádzača povinný na vyrobený rozvádzač umiestniť. Pôvodný štítok na prázdnu skriňu rozvádzača nie je potrebné ani odstraňovať ani prelepovať novým štítkom. Treba ho tam ponechať.

  Požiadavky na rozvodnice:
   
 • Sú určené na obsluhu laikmi (napr. pri vykonávaní operácií spínania, výmeny tavných vložiek poistiek a pod. pre domáce (bytové) použitie.  
 • Výstupné obvody obsahujú ochranné prístroje (poistky, ističe, prúdové chrániče určené na obsluhu laikmi).  
 • Menovité striedavé napätie proti zemi neprevyšuje 300 V.
 • Menovitý prúd (Inc) výstupných obvodov neprevyšuje 125 A a menovitý prúd (InA) rozvodnice DBO neprevyšuje 250 A.  
 • Sú určené na distribúciu elektrickej energie.  
 • Sú v kryte a trvalo upevnené.  
 • Sú určené na vnútorné a vonkajšie používanie.


 • Rozvodnice DBO delíme na:
  typ A
  Táto rozvodnica DBO je navrhnutá na inštalovanie jednopólových prístrojov pre domové (bytové) inštalácie s maximálnym vstupným menovitým prúdom do 100 A a maximálnym výstupným menovitým prúdom 63 A. Typická je bytová rozvodnica alebo rozvodnica zákazníka.
  Typ B
  Táto rozvodnica DBO je navrhnutá na inštalovanie viacpólových a/alebo jednopólových prístrojov.

  Stupeň ochrany pre rozvodnice DBO pre vnútornú inštaláciu musí byť po jej nainštalovaní podľa inštrukcií výrobcu DBO aspoň IP 2XC.

  Označenie rozvádzača
  Medzi potrebné úkony patrí riadne označenie vyrobeného (zostaveného) rozvádzača. Predovšetkým musí byť rozvádzač typovo označený podľa možnosti trvanlivým spôsobom. Označenie musí byť v súlade s technickou dokumentáciou na viditeľnom mieste. Veľkosť označenia sa volí citlivo podľa rozmerov vlastného rozvádzača, tak, aby nepôsobilo rušivo ale, aby bolo dobre viditeľné a hlavne čitateľné.
  Stretávame sa, že rozvádzač nie je vôbec označený, alebo je často označený takými písmenami, ktorých význam nie je celkom jasný.


  Zaužívané označenia rozvodných zariadení:
  R rozvádzače s hlavnými obvodmi (silové)
  RB rozvádzače bytové
  RE rozvádzače elektromerové
  RH rozvádzače hlavné
  RM rozvádzače motorické
  RS rozvádzače svetelné
  RMS rozvádzače motorické, svetelné
  REMS rozvádzač elektromerový, motorický, svetelný
  RC rozvádzače kompenzačné
  RD rozvádzače distribučné
  RN rozvádzače núdzového osvetlenia
  RST rozvádzače pre trafostanice
  RT rozvádzače s tyristorovými meničmi
  RU rozvádzače jednosmerné
  RV rozvádzače pre výťahy
  RVO rozvádzače verejného osvetlenia
  D rozvádzače prevažne s riadiacimi obvodmi, ako sú manipulačné a poruchové rozvádzače, ovládacie pulty a pod.
  DT rozvádzače v technologických dozorniach
  M ovládacie návestné, svorkovnicové a iné skrinky v prevádzke
  MS skrinky s ovládacími návestnými prístrojmi ako sú deblokačné skrinky pri elektromotoroch a pod.
  MX svorkovnicové a prechodové skrinky
  PENDA O (SP, SPP, IPS) prípojkové skrine
  PENDA O (RIS, SR, PRIS, VRIS) rozpojovacie a istiace skrine
  T elektrické stroje a prístroje, ktoré tvoria priame príslušenstvo technologických zariadení – SR staveniskové rozvádzače
  XS zásuvkové skrine
  JOP, SOP jadrá elektrického rozvodu v obytných domoch.


  Výrobný štítok
  Dôležitou identifikačnou súčasťou rozvádzača je jeho výrobný štítok. Patrí medzi povinné vybavenie každého rozvádzača. Štítok musí byť trvanlivý, dobre viditeľný a ľahko čitateľný. Musí tiež odolávať vplyvom prostredia, do ktorého je rozvádzač určený.
  Nie je predpísané, kde sa má výrobný štítok umiestniť, ale podľa možností ho neumiestňujeme na odnímateľnú časť (kryt a pod.).
  Na štítku musia byť uvedené informácie:
  · Označenie výrobcu, meno výrobcu alebo jeho logo (ochranná známka)
  · Typové označenie, prípadne akékoľvek iné prostriedky na identifikáciu umožňujúce získať náležité informácie od výrobcu rozvádzača
  · Výrobné číslo, prostriedky na identifikáciu dátumu výroby;
  · Norma podľa ktorej bol vyrobený (STN EN 61439-X) uvádzať ako IEC 61439-X (musí sa označiť špecifická časť „X”),
  · Druh prúdu, pri striedavom aj kmitočet, rozvodná sieť,
  · Menovité napätie, menovitý prúd,
  · Stupeň ochrany krytmi.


  V rozvádzači je potrebné označiť:

 • a) jednotlivé obvody s príslušnými istiacimi prvkami.
  Označenie musí byť v súlade s technickou dokumentáciou (IEC 60750). Vhodné je do rozvádzača umiestniť jednopólové schéma s vyznačením jednotlivých obvodov.
 • b) pokiaľ sú prívody a vývody v rozvádzači na svorkách, tieto svorky musia byť riadne označené v súlade s normou IEC 60445. Prívod a jednotlivé vývody je vhodné označiť štítkami, ktoré musia byť čitateľné a trvanlivé a musia odolávať danému prostrediu.
  Štítok musí obsahovať údaje ako sú: číslo kábla, druh kábla, jeho smer, prípadne aj jeho dĺžku v metroch.
 • c) označenie hlavného ističa (vypínača). Označenie musí byť tak výrazné, aby bolo zrejmé ihneď po otvorení dverí rozvádzača. V prípade, že by v predmetnom priestore došlo k zásahu elektrickým prúdom je výrazné označenie zárukou rýchleho vypnutia hlavného ističa.
 • d) farebné označenie vodičov v rozvádzači:
  - ochranný vodič farby zeleno/žltej a označený písmenami PE
  - neutrálny vodič farby svetlo modrej a označený písmenom N
  -  kombinovaný ochranný a neutrálny vodič farby zeleno/žltej a označený písmenami PEN
  - vodič uzemnenia označený zeleno/žltou farbou
  - jednosmerný vodič kladného pólu označený tmavočervenou farbou a písmenom L+
  - jednosmerný vodič záporného pólu označený tmavomodrou farbou a písmenom L-
  - stredný vodič jednosmernej siete svetlomodrej farby označený písmenom M

 • Doklady potrebné k vyrobenému rozvádzaču:
  1. Technická dokumentácia rozvádzača
  V dokumentácii dodávanej s rozvádzačom sa musia uviesť nasledujúce dopĺňajúce informácie, ak sú aplikovateľné:
 • menovité napätie (Un)
 • menovité pracovné napätia (Ue) (obvodu)
 • menovité impulzné výdržné napätie ( Uimp)
 • menovité izolačné napätie (Ui)
 • menovitý prúd rozvádzača (InA)
 • menovitý prúd každého obvodu (Inc)
 • menovitý dynamický výdržný prúd (Ipk)
 • menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) spolu s časom trvania
 • menovitý podmienený skratový prúd (Icc)
  menovitá frekvencia (fn)
  menovitý súčiniteľ (súčinitele) súdobosti (RDF)
  2. Osvedčenie o typovej skúške – zoznam variant základného typu (typové označenie)
  3. Schéma zapojenia
  4. Výpis osadených komponentov
  5. Všetky dostupné dokumenty k použitým typom skríň (prvotný výrobca)
  6. Protokol o kusovej skúške
  7. ES Vyhlásenie o zhode
  8. Pokyny pre manipuláciu, inštalovanie, prevádzku a údržbu rozvádzača.


  Skúšanie
  rozvádzačov, rozvodníc, elektrorozvodných jadier, prípojkových skríň, rozpojovacích a istiacich skríň, krytých prípojnicových rozvodov a staveniskových rozvádzačov predstavuje posudzovanie začínajúce prehliadkou a overovaním ich kvality predpísanými skúškami a konečné vyhodnotenie zistených vlastností.

  Požadované skúšky na rozvádzačoch
  Výrobcovia pri dodržaní zásad pre skúšobné priestory podľa STN 33 1345:1992 musia podľa platných predpisov a noriem vykonávať na každom rozvádzači aspoň minimálny požadovaný rozsah skúšok pre overovanie kvality a bezpečnosti výrobku. Ide nasledovné skúšky:
  a) zapojenie, elektrická funkčnosť použitých prístrojov,
  b) skúška izolácie,
  c) ochranné opatrenia

  Požadované merania na rozvádzačoch
  Skúška izolácie. Táto skúška je rozdelená na dve časti:
  Meranie izolačného odporu Izolačný odpor musí byť meraný pri jednosmernom napätí aspoň 500 V s použitím izolačného meracieho prístroja. Skúška sa v takomto prípade pokladá za vyhovujúcu, ak nameraný odpor izolácie medzi obvodmi a neživými časťami je aspoň 1000 ?/V na obvod vzhľadom na napájacie napätie proti zemi týchto obvodov. Skúška vysokým napätím
  Ak výrobca uvedie hodnotu menovitého impulzného výdržného napätia (Uimp) sa skúška vykoná striedavým alebo jednosmerným napätím v rozsahu 2,5 kV až 12 kV (viď tabuľku 10 v norme STN EN 61439-1). Skúšobné napätia podľa tabuľky 10 zodpovedajú hodnotám menovitého impulzného výdržného napätia. Pre pomocné a riadiace obvody v rozvádzači sa volí striedavé skúšobné napätie na skúšku elektrickej pevnosti podľa tabuľky 9.

  revizia bleskozvodov


  Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.
  Vykonávate pravidelné revízie elektroinštalácií?