OPaOS - revízie

elektrických spotrebičov a náradiaZamestnávateľ je povinný vykonať činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov, medzi ktoré patrí aj OPaOS elektrických spotrebičov a elektrického náradia.

  Každý elektrický spotrebič alebo ručné náradie používané v prevádzke musí prejsť pravidelnou kontrolou a pravidelnou revíziou v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti Vyhl. č. 398/2013 § 13a Z.z.  (Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy.)

STN 33 1600 - Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania: Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia. Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia.

STN 33 1610 - Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
- revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
- kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania

OPaOS - revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov vykonávame meracími prístrojmi v mieste ich hlavného používania, alebo po vzájomnej dohode.

  Pre každý elektrický spotrebič/náradie vykonáme:

 • podrobnú prehliadku a zistenie jeho stavu aj jeho jednotlivých súčastí
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
 • meranie izolačného odporu
 • meranie unikajúcich prúdov
 • skúšku chodu
 • označenie spotrebiča (poprípade vyznačenie revíznym štítkom)
 • vypracujeme doklad o OPaOS


 • Výsledkom OPaOS - revízie je správa, protokol, alebo karta o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického ručného náradia alebo spotrebiča v zmysle príslušnej STN.

  Doklad o vykonaní OPaOS elektrického spotrebiča/náradia musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča, alebo náradia a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

  V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.