OPaOS - revízie bleskozvodu


alebo
ochrana pred bleskom ( LPS ) a vnútorná ochrana pred bleskom ( LPS )
systém ochrany pred bleskom v zmysle súboru noriem STN EN 62305


OPaOS bleskozvodu a posúdenie stavu sa vykonáva meraním a komplexnou kontrolou ochranného systému. Cieľom OPaOS je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jeho súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedjú požiadavkám príslušných noriem.  V prípade nevhodných vlastností ochrany pred bleskom navrhujeme a zabezpečujeme nápravu.

Bleskozvod je sústava vodičov, ktoré vytvárajú ochrannú sústavu. Táto sústava zabezpečí pri výboji, čo najrýchlejšie zvedenie blesku do zeme. Blesk ide čo najkratšou cestou po vodičoch, ktoré boli navrhnuté pre túto sústavu. Problém vznikne, keď si blesk nájde inú cestu, aká mu bola predurčená. V tomto prípade môže prísť k zaneseniu bleskových prúdov do objektu cez vnútorné rozvody (elektroinštalácia, satelitné a anténne káblové vedenia, vonkajšie kamerové systémy, WIFI pojítka a iné).

Činnosti pri OPaOS bleskozvodu:

 • Kontrola zápisov, dokumentácie.
 • Vizuálna prehliadka.
 • Meranie zvodov bleskozvodu.
 • Meranie uzemňovacia sústavy.
 • Meranie priechodového odporu.
 • Kontrola všetkých súčastí bleskozvodu.
 • Doplnkové meranie a kontrola ochrany proti prepätiu
 • Vypracovanie a odovzdanie správ o Východiskovej alebo Periodickej OPaOS.

 • Doklad o vykonaní OPaOS systému ochrany pred bleskom musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej OPaOS. Tento doklad o vykonaní OPaOS systému ochrany pred bleskom musí byť uložený u prevádzkovateľa objektu a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

  Ponúkame OPaOS – revíziu bleskozvodu a uzemňovacích sústav s následným vypracovaním správy. 

  Cena OPaOS LPS

  Cena je individuálna a závisí od celkového objemu prác, počtu meraných objektov, časovej náročnosti na realizáciu merania a následné vyhodnotenie a spracovanie nameraných výsledkov. Do výslednej ceny nie sú zahrnuté dopravné a režijné náklady. Z uvedeného dôvodu koncovú cenu pre objednávateľa stanovujeme individuálne po vzájomnej dohode. 

  Informatívny cenník meraní:

  Zvod bleskozvodu 14,50 €
  Spojitosť 2,50 €
   Kontrola systému - vizuálna
   Podľa projekt. dokumentácie (PD) dohodou
  Protokol merania obsahuje fotodokumentáciu závad
  Ceny sú uvedené bez DPH.
  Možnosť uplatnenia zliav.


    V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.