Meranie intenzity osvetleniameranie osvetlenia


ZDROJ SVETLA je predmet alebo organizmus vydávajúci svetlo, ktoré vzniká premenou z inej energie (prvotný, primárny zdroj svetla), alebo pôsobiaci ako zdroj svetla odrazom, lomom alebo rozptylom svetla iných zdrojov svetla (druhotný, sekundárny zdroj svetla), napr. obloha, strop pri nepriamom osvetlení.

Rozlišujeme na :
- prirodzené zdroje svetla ( Slnko, Mesiac, svietiaci hmyz, rádioaktívne a iné minerály), - umelé zdroje svetla, ktoré delíme na spaľovacie (sviečka a pod.) a elektrické (žiarovky a pod.).

ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI FOTOMETRIE
Osvetlenie – využitie svetla k dosiahnutiu viditeľnosti nejakej scény, predmetov alebo ich okolia.
Denné osvetlenie – osvetlenie denným svetlom, dopadajúcim na zem jednak ako priame slnečné svetlo, jednak rozptýlené atmosférou ako oblohové (difúzne) svetlo.
Umelé osvetlenie – osvetlenie umelými zdrojmi svetla.
Združené osvetlenie – súčasné osvetlenie denným aj umelým svetlo. Obyčajne sa pod týmto pojmom rozumie také osvetlenie vnútorného priestoru, kde je denné svetlo trvale alebo dlhodobo dopĺňané svetlom umelých zdrojov. Denná zložka a umelá zložka denného osvetlenia sa merajú samostatne ako denné a umelé osvetlenie.

FOTOMETRICKÉ VELIČINY:
Svetelný tok (Ø)
Svietivosť (I)
Osvetlenosť, intenzita osvetlenia (E)


Normy a vyhlášky:
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách osvetlenia pri práci
 • Vyhláška č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení Vyhláška č. 541/2007 Z. z., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • STN EN 1838 Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie
 • STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská
 • STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská
 • STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk. Revízia STN EN 12193: 2001
 • STN 73 0580-1/Z2 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie

 • Osvetlenie pracovísk denným, umelým, prípadne združeným osvetlením musí zodpovedať nárokom vykonávanej práce na zrakovú činnosť, zrakovú pohodu a bezpečnosť osôb v súlade s normatívnymi požiadavkami. Svetelné prostredie musí vytvoriť podmienky pre zrakovú pohodu. Zraková pohoda je príjemný a priaznivý psycho-fyziologický stav organizmu vyvolaný optickou situáciou okolitého prostredia, ktorý odpovedá potrebám človeka pri práci a pri odpočinku. Umožňuje zraku optimálne plniť jeho funkcie.

  Ponúkame meranie intenzity osvetlenia sústav ako podklad k rekonštrukcii a podklad ku kolaudácii  s následným vypracovaním protokolu merania. 

  Cena merania intenzity osvetlenia

  Cena za meranie je individuálna a závisí od celkového objemu prác, počtu meraných objektov, časovej náročnosti na realizáciu merania a následné vyhodnotenie a spracovanie nameraných výsledkov.
  Do výslednej ceny nie sú zahrnuté dopravné a režijné náklady.
  Z uvedeného dôvodu koncovú cenu pre objednávateľa stanovujeme individuálne po vzájomnej dohode. 

  Informatívny cenník meraní:

  Porovnávajúca rovina Dohodou*
  Pracovné miesto 3,30 €
  Protokol merania 0,90 / strana A4
  Možnosť uplatnenia zliav.
  Uvedené ceny sú bez DPH.
   *Cena je stanovená podľa rozsahu a účelu merania.


   V prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

   Gallery


   specialedition.sk sportujes.sk allsetalarm.sk